Nov 15, 2019

Karmchario Na Padatar Prashno ange Karykram Aapva Babat Letter by Gujarat Rajya Prathmik Sikhsak Sangh

Karmchario Na Padatar Prashno Sadrbhe Andolanatmak Karykram Aapva Babat Gujarat Rajya Prathmik Sikhsak Sangh No Letter.


Gujarat Rajya Prathmik Shikshak Sangh Na Prashno :
- Uchchtar Pagar dhoran CCC Pas karya bad malvapatra Tarikh thi aapvu.


- Pratham Uchchtar pagar dhoran ma 4200 grade Pay chalu rakhvo.


Akhil Bhartiy Prathmik Shikshak sangh dvara Juni pension yojna chalu karva babat tatha anya prashno babat Lakhnow na bethak mali hti.

18/10/2019 ni Delhi khate malel Sabha ma Andolan karvano karykram ghadvama aavyo.

Andolan Na Karykram Ni Vigat :
Taluka Kaxaye : 23 to 30 November 2019
Jilla Kaxaye : 14 to 21 December 2019
Rajya Kaxaye : 17 to 22 January 2020
Rashtriya Kaxaye : 21 to 27 February 2020

Uparokat Tamam karykramo Ek divas na chhe.

Important Link : 
Download : Click here

Related Posts

Karmchario Na Padatar Prashno ange Karykram Aapva Babat Letter by Gujarat Rajya Prathmik Sikhsak Sangh
4/ 5
Oleh

Pages